Üçüncü Taraflar Aydınlatma Beyanı

Bilnet Eğitim Hizmetleri A.Ş. (“Bilnet”) olarak veri sorumlusu sıfatımızın bilinciyle kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVK Kanunu”) uygun olarak işlenmesine ve korunmasına büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda kişisel verilerinizin işlenmesi hususundaki açıklamalarımızı bilgilerinize sunuyoruz.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, mal ve hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenecektir.

Ayrıca, Şirketimize giriş yaptığınız esnada oluşturulan ziyaret kaydınız ve güvenlik kamerası kayıtlarınız, işyerlerimizin ve Şirket’imizin operasyonlarının güvenliğinin sağlanması, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, şirket denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, doğal afet anında mahsur kalma halinin tespiti amaçlarıyla işlenecektir.

Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılacağı

İşyerlerimize ziyaretiniz esnasında işlenen kişisel verileriniz, (satın alma, güvenlik vb) organizasyonel nedenlerle Bilfen Şirketler Topluluğu’na dâhil şirketlere, ilgili ve yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarının usulüne uygun taleplerinin yerine getirilmesi amacıyla ilgili ve yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, tarafınızdan elde edilen verilerin kaydedilmesi veya verilen kartvizitlerin saklanması suretiyle fiziki ortamda, otomatik olmayan yollarla ve internet sitenizde alenileştirdiğiniz bilgilerinizin kaydedilmesi, tarafınızca gönderilen e-postalar ve güvenlik kamerası ve ses kayıtları aracılığıyla, otomatik yollarla elde edilmekte ve işlenmektedir. Kişisel verilerinizin toplanmasının hukuki dayanakları; KVK Kanunu 5’inci maddesi uyarınca, Şirketimizle aranızdaki iş faaliyetlerine yönelik sözleşmelerin kurulması veya ifası sebebiyle kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması ve Şirketimizin meşru menfaatleridir.

Kişisel Verileriniz ile İlgili Haklarınız

Şirketimize başvuruda bulunarak şu konulara ilişkin talepte bulunabilirsiniz: Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme; Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel verilerinize ilişkin haklarınızla ilgili başvurularınız, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’deki usul ve şekil şartlarına uygun olarak, elektronik ortamda [email protected] adresine göndermeniz halinde değerlendirmeye alınacaktır.