Çalışan Aydınlatma Beyanı

Bilnet Eğitim Hizmetleri A.Ş. (“Şirket”) olarak veri sorumlusu sıfatımızın bilinciyle kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVK Kanunu”) uygun olarak işlenmesine ve korunmasına büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda kişisel verilerinizin işlenmesi hususundaki açıklamalarımızı bilgilerinize sunuyoruz.

Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçlarla İşleneceği

Kişisel verileriniz, iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışanlar için yan hak ve menfaat süreçlerinin yürütülmesi, çalışan memnuniyeti ve bağlılığı süreçlerinin yönetilmesi, eğitim faaliyetlerinin yönetilmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, ücret politikasının yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, acil durum süreçlerinin yürütülmesi, iç denetim, soruşturma ve istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi, denetim ve etik faaliyetlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, yetenek ve kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi, performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi, usulüne uygun talep edilmesi halinde yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, erişim yetkilerinin düzenlenmesi, Şirket’e ait taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, fiziksel mekân güvenliğinin temini, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, etkinlik, toplantı ve eğitimlere ait görsel ve işitsel kayıtların tutulabilmesi, işyerindeki faaliyetlerin başta 4857 sayılı İş Kanunu ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu olmak üzere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 5651 sayılı İnternet Erişimlerinin Kayıt Altına Alınması Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuata uygun yürütülmesi amaçlarıyla işlenecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Şirket’e iletilmiş olan resmi/gayri resmi evraklar, eposta, güvenlik kamerası ve ses kayıtları vasıtasıyla fiziki ve elektronik ortamlarda otomatik ve otomatik olmayan yollarla, elde edilmekte ve işlenmektedir. Kişisel verilerinizin toplanmasının hukuki dayanakları; Şirket ile aranızda iş sözleşmesinin kurulabilmesi ve ifa edilebilmesi, Şirket’in başta 4857 sayılı İş Kanunu ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu olmak üzere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 5651 sayılı İnternet Erişimlerinin Kayıt Altına Alınması Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuattan kaynaklı hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi, Şirket’in meşru menfaatleri ve gereken hallerde de açık rızanızdır.

Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

İlgili kişisel verileriniz,

 • Ücret ve diğer yan menfaatlerin ödemelerinin yapılabilmesi amacıyla bankalara,
 • İş sağlığı ve güvenliği, iş faaliyetleri veya insan kaynakları faaliyetleriyle alakalı eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla bu eğitim veya sınav hizmetlerini veren tedarikçilere,
 • İmza yetkilisi/vekillere imza sirküleri/vekaletname çıkarılabilmesi, gönderilebilmesi, hukuki süreçlerin ve sözleşme süreçlerinin yürütülebilmesi amaçlarıyla noterlere, sözleşme tarafları veya talep eden ilgili özel ve kamu kurum ve kuruluşlarına,
 • Okul çalışanlarının atama ve ayrılma izinlerinin alınabilmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatı gereği ilgili valiliklere,
 • Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi amacıyla kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,
 • Şirket’in kullandığı bilişim teknolojileri gereği ve operasyonel nedenlerle sunucu desteği veren firmalar ile bulut bilişim kullanılan durumlarda bulut bilişim hizmeti veren firmalara,
 • Şirket tarafından kurulan ortak veri tabanlarının (insan kaynakları yazılımları, okul yönetim sistemi gibi), işlerliğinin sağlanabilmesi amacıyla ilgili tedarikçilere,
 • Etkinlik, toplantı ve eğitimlere katılan çalışanların bilgilendirme, hatıra veya arşiv amaçlarıyla kurumsal internet sitelerinde ve sosyal medya hesaplarına basın yayın organlarına, organizasyonu yürüten veya organizasyona katılan üçüncü kişilere ve basım işlerinin yürütülebilmesi için üçüncü kişi basım şirketlerine,
 • Topluluk şirketleri arasındaki organizasyon ve iletişimin sağlanabilmesi amacıyla Bilfen Topluluk Şirketlerine dâhil şirketlere aktarılacaktır.

Kişisel Verileriniz ile İlgili Haklarınız

Şirket’e başvuruda bulunarak aşağıda belirtilen konulara ilişkin talepte bulunabilirsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel verilerinize ilişkin haklarınızla ilgili başvurularınız, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’deki usul ve şekil şartlarına uygun olarak, elektronik ortamda [email protected] adresine göndermeniz halinde değerlendirmeye alınacaktır.