Bilnet Bilgi Talep Formu Aydınlatma Beyanı

Bilnet Eğitim Hizmetleri A.Ş. (“Bilnet”) olarak veri sorumlusu sıfatımızın bilinciyle kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVK Kanunu”) uygun olarak işlenmesine ve korunmasına büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda kişisel verilerinizin işlenmesi hususundaki açıklamalarımızı bilgilerinize sunuyoruz.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Sosyal medya veya internet sitesi gibi dijital platformlarda dolduracağınız bilgi talep formunda yer alan kişisel verileriniz talebinizin değerlendirilmesi ve sizinle iletişime geçilmesi amacıyla işlenecek olup; işleyiş gereği başvuruda bulunduğunuz Bilnet markası altında faaliyet gösteren eğitim kurumuna aynı amaçlarla aktarılacaktır.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi Ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler, elektronik ortamda elde edilmekte ve işlenmektedir. Kişisel verilerin toplanmasının hukuki dayanağı KVK Kanunu’nun 5’inci maddesi uyarınca, açık rızanızdır.

Kişisel Verileriniz ile İlgili Haklarınız

Şirketimize başvuruda bulunarak aşağıda belirtilen konulara ilişkin talepte bulunabilirsiniz:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel verilerinize ilişkin haklarınızla ilgili başvurularınız, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’deki usul ve şekil şartlarına uygun olarak, elektronik ortamda [email protected] adresine göndermeniz halinde değerlendirmeye alınacaktır.