Matematik Eğitimi

Ülkemizdeki ve uluslararası düzeydeki matematik eğitimi deneyimleri ve standartları temel alınarak Bilnet Matematik Dersi Öğretim Programı hazırlanmıştır. Bilnet Matematik Dersi Öğretim Programı’nı tamamlayan öğrencilerin Türk Millî Eğitimi'nin ge­nel amaçları ve temel ilkelerine uygun olarak matematiksel temel kavramları ve kavramlar arasındaki ilişkileri günlük yaşamda ve diğer disiplin­lerde kullanabilmeleri; matematiksel terminolojiyi ve dili kullanarak matematiksel düşüncelerini paylaşabilmeleri; matematiğin sanat ve estetikle ilişkisini fark edebilmeleri; araştırma yapma, bilgi üretme ve bilgiyi kullanma becerilerini geliştirebilmeleri; matematiğe yönelik öz güven ve olumlu tutum geliştirebilmeleri amaçlanmaktadır.

Bilnet Matematik Dersi Öğretim Programı'nda Sayılar ve İşlemler, Geometri, Ölçme, Veri olmak üzere dört öğrenme alanı bulunmaktadır. Her bir öğrenme alanı kendi içinde alt öğrenme alanlarına ayrılmaktadır.

Ayrıca matematiksel kavramların öğrencilere kazandı­rılmasının yanı sıra matematiği etkili öğrenmeye ve kullanmaya yönelik bazı temel becerilerin geliştirilmesi de hedeflenmektedir.

Bunlar; Problem çözme, İletişim, Akıl yürütme, İlişkilendirme becerileridir.

Problem çözme : Bilnet öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalarda problemi anlama, çözümü planlama, planı uygulama, çözümün doğruluğunu ve geçerliliğini kontrol etme ile çözümü genelleme ve benzer/özgün problem kurma süreçleri gözetilmektedir.

İletişim : Matematik dili; aralarında anlamlı ilişkiler bulunan, kendine özgü sembolleri ve terminolojisi olan bir dildir. Öğrencilerin matematiksel dili doğru ve etkili bir şekilde kullanabilmesi için bu dilin öğren­ciler için anlamlı olması gerekir. Bilnet İlkokullarında matematikteki iletişim yalnızca sözel ifadelerle sınırlandırılmaz. Matematikteki iletişimin sözel ifadelerle sınırlı olmaması; matematiksel bir düşüncenin sözlü, yazılı, görsel olarak ifade edilebilmesi ve resimler, grafikler, semboller kullanılarak desteklenebilmesi öğrencilerin kavramlar arasında bağlantı kurabilmesini kolaylaştırır. Öğrenciler bir temsil biçiminin birden fazla durumu gösterdiğini anladığı zaman matematiğin gücünü anlamaya başlar. Bilnet öğrencilerin matematik dilini etkin bir şekilde kullanarak iletişim becerisini geliştiren, bir problemi çözmenin ve temsil etmenin birden fazla yolu olduğunun bilincine varan ve bu becerilerini ortaya koyabilmesi için öğrencilere dü­şüncelerini öğretmenlerine, arkadaşlarına veya herhangi bir gruba etkin bir şekilde aktarabilecekleri ortamlar sağlamaktadır.

Akıl yürütme : Bilnet öğrencilerin akıl yürütme be­cerisini kazanabilmeleri için mantığa dayalı çıkarımlarda bulunmaları, kendi düşüncelerini açıklarken matema­tiksel modeller, kurallar ve ilişkileri kullanmaları sağlanmaktadır. Ayrıca öğrencilerin probleme ilişkin çözüm yollarını ve cevapları savunmaları, bir matematiksel durumu analiz ederken örüntü ve ilişkileri kullanmaları, matematikteki örüntü ve ilişkileri analiz etmeleri ve bunlarla ilgili tahminde bulunmaları da çeşitli stratejilerle birlikte verilmektedir.

İlişkilendirme becerileri : Bilnet öğrencilerin farklı matematik kavramlarını birbiriyle ilişkilendirebilmeleri ve matematiği diğer derslerle günlük yaşamda karşılaşılan konu ve durumlarla ilişkilendirebilmeleri de ders içinde yapılan etkin ve etkili çalışmalardandır. Öğ­rencilerin gerçek hayattan problemlerde nicelikleri belirlemeleri ve bu nicelikler arasındaki ilişkileri grafik, tablo, formül vb. araçlarla modellemeleri sağlanmaktadır. Bunun için öğrencilerin matematiksel çıkarımlarda bulunmalarını ve sonuca gitmelerini sağlayacak etkinlikler tasarlanmaktadır.