Türkçe Eğitimi

Bilnet Türkçe Dersi Öğretim Programı; dinleme, konuşma, okuma ve yazmadan oluşan dört beceri üzerine yapılandırılmıştır. Beceriler hem kendi içinde hem de diğer becerilerle bütünlük içerisinde ele alınmış ve ilişkilendirilmiştir. Bu ilişkilendirmenin amacı; öğrencinin dili öğrenme, etkili kullanma ve bilgiyi yapılandırma sürecini kolaylaştırmaktır.

Bu yapıya ek olarak programın öğrenme – öğretme sürecinde temel aldığı belirli prensipler ile öğretim yöntem ve teknikleri de bulunmaktadır. Programdaki amaçlar, kazanımlar bu yapı ve prensipler göz önünde bulundurularak oluşturulmuştur. Programda öğrenme – öğretme sürecinin de bu yapı ve prensiplere uygunluk göstermesi sağlanmıştır.

Dinleme Becerisi :
Dinleme becerisini kazandırmaktaki amaç; öğrencilerin dildeki sesleri tanımaları, bir bütünlük içinde yer alan vurgu ve tonlamaların sağladığı anlam değişikliklerini fark etmeleri ve en önemlisi de konuşmacının ifade ettiklerini tam ve doğru olarak anlamalarını sağlamaktır.

Konuşma Becerisi :
Konuşma becerisini kazandırmaktaki amaç; öğrencilere duygu, düşünce ve bilgilerini dil kurallarına uygun, doğru ve etkili biçimde sözlü olarak anlatma becerisi kazandırmaktır.

Okuma Becerisi :
Okuma becerisini kazandırmaktaki amaç; okuma kültürü oluşturarak bilgi çağının gerektirdiği donanıma sahip bireyler yetiştirmektir.

Yazma Becerisi :
Yazma becerisi kazandırmaktaki amaç; bireylerin bilgiyi transfer etmelerini, kendi düşünceleri ile bilgiler arasında bağlantı kurmalarını, düşüncelerini tutarlı bir akış içerisinde sunmalarını sağlamaktır. Yazma öğretiminin amacı; öğrencilere duygu, düşünce ve bilgilerini dil kurallarına uygun, doğru ve etkili biçimde yazılı olarak anlatma becerisi kazandırmaktır. Yazma öğretiminde iki önemli basamaktan söz etmek mümkündür. Birincisi, öğrenciyi yeterli birikim ve deneyim konusunda olgunlaştıracak hazırlık dönemi; ikincisi ise yaratıcı yazma dönemidir. Yaratıcı yazma dönemi aynı zamanda öğrencilerin bilişsel alanlarından planlama becerilerini geliştirmeyi hedeflediğimiz bir dönemdir.